SPAREX INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy tillhandahålls av Sparex Limited (”Sparex”) samt dess dotterbolag och närstående bolag (enligt tabellen i Bilaga 2 (tillsammans ”Sparex”, ”vi” eller ”oss”)) och avser till stor del insamling och hantering av data på Sparex webbplatser (se Bilaga 2 för information om sådana webbplatser). Begrepp i versaler som inte definieras i brödtexten i denna Policy definieras i ordlistan i slutet av denna Policy (se Bilaga 1).

Denna Integritetspolicy anger vilka uppgifter Sparex samlar in från dig eller som du kan ge oss, tillsammans med hur uppgifterna samlas in, och hur de behandlas av oss. Var noga med att läsa Policyn och försäkra dig om att du förstår hur data samlas in från dig. Sparex uppmuntrar dig att regelbundet granska denna Policy, eftersom den då och då kan ändras och uppdateras.

Genom att besöka någon av Sparex webbplatser godkänner och samtycker du till de metoder som beskrivs i Policyn.


Uppgifter som samlas in från dig


Sparex kan samla in och bearbeta följande uppgifter om dig:


Uppgifter du ger oss


Du kan ge oss uppgifter om dig när du fyller i formulär på Sparex webbplatser eller genom att ha kontakt med oss via telefon, mejl eller på annat sätt. Detta inbegriper uppgifter som du lämnar om du registrerar dig för att använda Sparex webbplatser, prenumererar på vår tjänst, söker efter en produkt, beställer på Sparex webbplatser, deltar i en tävling, kampanj eller undersökning och när du rapporterar ett problem med Sparex webbplatser. De uppgifter du ger oss kan innefatta ditt namn, din adress, din mejladress och ditt telefonnummer.

Uppgifter som samlas in från dig


För vart och ett av dina besök på Sparex webbplatser kan följande uppgifter automatiskt samlas in från dig:

 • Tekniska uppgifter, inklusive IP-adressen som används för att ansluta din dator till internet, dina inloggningsuppgifter, webbläsare och webbläsarversion, tidszon, typ och version av insticksprogram (plug-ins) för webbläsaren, operativsystem och plattform, och
 • uppgifter om ditt besök, inklusive fullständiga URL-klickvägar till, genom och från Sparex webbplatser (inklusive datum och tid); produkter du tittat på eller sökt efter; sidans svarstider, nerladdningsfel, antal besök på vissa sidor, information om interagerande på sidan (t.ex. skrollning, klickande och hovring), samt metoder som används för att bläddra bort från sidan.

Tjänster från tredje part


Sparex använder sig också av MailChimp, en tredje-partsprogramvaruleverantör. MailChimp lagrar dina personuppgifter på sina egna säkra servrar (dessa servrar kan befinna sig utanför det land där du ursprungligen tillhandahöll dina uppgifter) och använder endast dessa uppgifter för att uppfylla de specifika kraven från Sparex.


Hur de uppgifter som samlas in från dig används


Uppgifter Sparex har om dig kan användas på följande sätt, i enlighet med tillämpliga lagar:

Uppgifter som du lämnar kan användas på följande sätt

 • för att utföra våra skyldigheter enligt avtal som ingåtts mellan dig och oss och för att förse dig med den information, de produkter och de tjänster som du begär från oss;
 • för att ge dig information om andra varor och tjänster som vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om;
 • för att meddela dig om ändringar i vår tjänst;
 • för att säkerställa att innehåll från Sparex webbplatser presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din dator.

Uppgifter som samlas in om dig


Uppgifter som samlas in om dig kan användas på följande sätt:

 • för att administrera Sparex webbplatser och för intern verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning, statistik och undersökningar;
 • för att förbättra Sparex webbplatser för att säkerställa att innehållet presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din dator;
 • för att du, när du så väljer, ska kunna delta i interaktiva funktioner i vår tjänst;
 • som en del av vårt arbete med att hålla Sparex webbplatser säkra; och
 • för att mäta eller förstå effektiviteten hos reklam som visas för dig och andra, för att säkerställa att vi bara levererar relevanta reklam- och kampanjmeddelanden till dig.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter


Vid behandling av dina personuppgifter i samband med de syften som anges i detta uttalande kan Sparex, beroende på omständigheterna, förlita sig på någon av följande rättsliga grunder:

 • Vi har tidigare fått ditt uttryckliga samtycke till behandlingen.
 • Vi har ett legitimt intresse av att genomföra behandlingen (inklusive vårt berättigade intresse av att driva vår verksamhet, tillhandahålla dig varor och tjänster, uppmärksamma dig på andra produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig och underhålla eller förbättra våra produkter eller tjänster), och det föreligger ingen otillbörlig risk för dina rättigheter, friheter eller intressen.
 • Behandlingen är nödvändig i samband med ett avtal som ingåtts med dig, eller är till fördel för dig.
 • Behandlingen krävs enligt tillämpliga lagar.
 • Behandlingen är nödvändig för att skydda respektive enskild persons vitala intressen, eller
 • andra rättsliga grunder som anges i tillämpliga lagar.

Internationell överföring av personuppgifter


Vi kan använda oss av inrättningar för databehandling som styrs eller drivs av medlemmar i vår företagskoncern och som finns i andra jurisdiktioner än där dina personuppgifter ursprungligen samlades in. Särskilt gäller att mejluppgifter, innehållet och funktioner på en webbplats, i en app eller en enhet kan tillhandahållas med hjälp av servrar utanför din jurisdiktion (inklusive, men inte begränsat till, servrar i USA). Dina personuppgifter kan överföras till, och bearbetas med, dessa servrar eller andra inrättningar för databehandling, som en del av driften av en webbplats, en app eller en enhet, eller i samband med något av de ändamål för behandling som anges i detta uttalande, alltid i enlighet med bestämmelserna i tillämpliga lagar (t.ex. genom att implementera EU:s standardavtalsklausuler, i tillämpliga fall). Dessa överföringar är nödvändiga för att tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig på ett effektivt sätt. Genom att lämna personuppgifter till Sparex i enlighet med denna integritetspolicy godkänner du att dina personuppgifter kan överföras till internationella platser utanför din jurisdiktion. Om du inte vill att dina personuppgifter ska överföras till andra jurisdiktioner ska du inte lämna dina personuppgifter till Sparex och inte heller använda några webbplatser, appar eller enheter.

You can also find further information pertaining to the data protection within the AGCO Group from our general Privacy-Policy.


Lagring av uppgifter


Vi behåller endast dina personuppgifter så länge som vi behöver sådana personuppgifter för de syften som anges i denna integritetspolicy. Vi kan också bli tvungna att spara dina personuppgifter under ytterligare tid, till exempel när så krävs enligt gällande lagar.

Sparex ger registrerade möjlighet att under sin livstid ange instruktioner för vad som ska gälla för deras personuppgifter efter deras död. Om den registrerade avlider utan att ha lämnat tydliga instruktioner om hur hans/hennes personuppgifter ska hanteras, kan vi samarbeta med nära familjemedlemmar och/eller representanter för att ta bort personuppgifter om en avliden person där så är lämpligt. Under vissa omständigheter kan vi förse arvingar till avlidna registrerade personer med rimlig information om vilka uppgifter som Sparex innehar om den avlidne. Vi kommer inte att lämna ut lösenord eller andra inloggningsuppgifter. Varje beslut att besvara en begäran om en avliden registrerad måste vägas mot skyldigheten att hålla uppgifterna säkrade och privata.


Skydd av dina personuppgifter


All information du lämnar till oss lagras på våra säkra servrar eller på säkra servrar som drivs av tredje part. Där du har fått (eller där du har valt) ett lösenord som ger dig tillgång till vissa delar av våra webbplatser, är du ansvarig för att hålla det lösenordet hemligt. Dela inte ditt lösenord med någon.

Tyvärr är överföringen av information via internet inte helt säker. Även om robusta system finns på plats för att skydda dina data kan Sparex inte garantera säkerheten för dina data som överförs till Sparex webbplatser. All överföring sker på egen risk. När informationen har mottagits kommer strikta procedurer och säkerhetsfunktioner att användas för att försöka förhindra obehörig åtkomst.


Dina rättigheter


Det är ditt ansvar att säkerställa att de av dina personuppgifter som innehas av Sparex är fullständiga, korrekta och aktuella. Subject to Applicable Laws, you have the following rights:

 • Rätt att begära tillgång till eller kopior av de av dina personuppgifter som vi behandlar. För information om hur du kan få åtkomst till uppgifter som finns om dig och ditt företag, kontakta [email protected].
 • Rätt att begära rättelse av eventuella felaktigheter i dina personuppgifter.
 • Rätt att, av berättigade skäl, invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätt att begära, av berättigade skäl, radering av de av dina personuppgifter som behandlas av Sparex, och/eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan registeransvarig, i den mån det är tillämpligt.
 • Rätt att, om dina personuppgifter behandlas med stöd av samtycke, återkalla detta samtycke.
 • Rätt att inge klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till en dataskyddsmyndighet.

Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. Du kan utöva någon av dessa rättigheter genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet ”Kontakt” nedan.


Ändringar i vår Integritetspolicy


Eventuella ändringar av vår Integritetspolicy kommer hädanefter att publiceras på den här sidan och, i förekommande fall, meddelas dig via mejl. Please check back frequently to see any updates or Ändringar i vår Integritetspolicy. Genom att fortsätta att använda våra webbplatser anses du ha godkänt vår integritetspolicy.


Kontakt


Questions, comments and requests regarding this Privacy Policy are welcomed and should be addressed to [email protected]


Bilaga 1


Ordlista

I denna policy har begrepp med stor begynnelsebokstav följande betydelse:

 • Tillämpliga lagar avser alla lagar, stadgar eller förordningar som gäller för respektive dotterbolag till AGCO.
 • Dataskyddsmyndigheten är en oberoende myndighet som enligt lag har till uppgift att övervaka efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen.
 • Dataskyddslagar avser alla tillämpliga lagar rörande behandling av personuppgifter.
 • Personuppgifter, alla uppgifter rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.

En identifierbar person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till ett identifikationsnummer eller till en eller flera faktorer som är specifika för hans eller hennes fysiska, fysiologiska, mentala, ekonomiska, kulturella och/eller sociala identitet. Process eller Behandling avser varje åtgärd eller uppsättning åtgärder som utförs på personuppgifter, oavsett om det sker automatiskt, inklusive men inte begränsat till: insamling, registrering, organisering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller annat sätt tillgängliggörande, likriktning eller kombination, blockering, radering eller förstöring.

 

Dotterbolags säte Företagets namn Webbadress
Storbritannien Sparex Limited UK gb.sparex.com
Australien Sparex Australia PTY Ltd au.sparex.com
Österrike Sparex GesmbH (Österreich) at.sparex.com
Belgien Sparex Belgium bvba be-frsparex.com / be-nl.sparex.com
Kanada Sparex Canada Limited ca.sparex.com
Danmark Sparex Danmark, Sparex Limited ApS dk.sparex.com
Exportera Sparex Limited UK export.sparex.com
Frankrike Sparex S.A.R.L. fr.sparex.com
Tyskland Sparex Handels- und Vertriebs GmbH de.sparex.com
Irland Sparex (TA) Limited Ie.sparex.com
Italien Sparex Ges.m.b.H it.sparex.com
Nederländerna Sparex Holland b.v. nl.sparex.com
Nya Zeeland Sparex N.Z. Limited nz.sparex.com
Polen Sparex Polska Sp. z o.o. pl.sparex.com
Portugal Sparex Portugal-Importação e Comercio de Peças LDA pt.sparex.com
Spanien Sparex Agrirepuesto, S.L es.sparex.com
Sydafrika Sparex South Africa za.sparex.com
USA Sparex Inc us.sparex.com